MIES SIHTEERINÄ, NAINEN TRUKKIKUSKINA?

Voiko mies olla töissä vanhainkodissa tai tuoko nainen uusia näkökulmia tekniikan suunnitteluun? Entä onko oikein, että miespuolisen sairaanhoitajan palkka on parempi kuin naispuolisen, tai että yhtä pitkän koulutuksen käyneiden insinöörin ja sairaanhoitajan palkat alkavat eri numeroilla?

KYLLÄ JA EI! Lapissa miesten osuus sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä on 12 %, vastaavasti naisten osuus rakentamisessa on vain 5 %. Johtoasemassa olevat henkilöt ovat huomattavasti useammin miehiä kuin naisia – siitäkin huolimatta, että naiset ovat tänä päivänä keskimäärin miehiä korkeammin koulutettuja.

Tasa-arvon toteutuminen työelämässä tarkoittaa, että naisilla ja miehillä on aidot mahdollisuudet tehdä perinteiset sukupuolirajat ylittävä ammatinvalinta, edetä uralla, saada samaa palkkaa, yhdistää työ ja perhe sekä olla vapaita sukupuolisesta häirinnästä.

Mikäli näin ei ole, hukataan valtava määrä potentiaalia yksilön, työyhteisön ja koko yhteiskunnan käytöstä. Yksilön näkökulmasta tasa-arvon toteutumattomuus rajaa ammatinvalintaa ja vaikeuttaa uralla etenemistä. Työpaikan tasolla tasa-arvo ja naisten ja miesten jakautuminen tasaisemmin eri tehtäviin lisäävät oikeudenmukaisuutta, työviihtyvyyttä ja työmotivaatiota, rikastuvat työyhteisöä ja tuovat työn tekemiseen ja asiakkaiden palvelemiseen erilaisia näkökulmia sekä luovat myönteistä organisaatiokuvaa. Koko yhteiskunnan tasolla tasa-arvoistuminen myötä naisten ja miesten palkkaerot kaventuvat, työvoimatarpeeseen voidaan vastata paremmin sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen helpottuu.
 

SUOMIKO TASA-ARVON MALLIMAA?

Muodollisia esteitä tasa-arvon toteutumiselle ei Suomessa ole. Näkymättömät rakenteet, pinttyneet asenteet ja aiemmat syrjinnän vaikutukset toimivat kuitenkin valitettavan tehokkaina jarruina tasa-arvon toteutumiselle. Niinpä haasteet sukupuolten mukaisen työnjaon purkamisessa, palkkaerojen kaventamisessa, naisten uralla etenemisessä ja miesten perhevapaiden käytön lisäämisessä ovat edelleen ajankohtaisia.

Lapin Letka -hankkeen tehtävänä on osaltaan vastata näihin haasteisiin tiedotuksella, tutkimuksella ja selvityksillä sekä työpaikoille järjestettävillä tasa-arvokoulutuksilla. Keskeistä on myös työpaikkojen, erityisesti kuntien, tasa-arvosuunnittelusta vastaavien tasa-arvotyöryhmien toiminnan edistäminen, sillä lakisääteinen tasa-arvosuunnitelma on se asiakirja, jonka avulla tasa-arvoihanteet muutetaan käytännön toiminnaksi.
 

 

Lisää aiheesta:
Toimialojen jakautuminen sukupuolen mukaan Lapissa 2006.pdf
Mahdollistamenestys.fi
Työolojen kolme vuosikymmentä