Peräpohjolan opisto on sitoutumaton kansanopisto, joka on keskittynyt ammatilliseen ja vapaan sivistystyön koulutukseen. Kampuksella voi opiskella nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ammatillisen perustutkinnon lisäksi ammattitutkintoja, täydentää ammatillista osaamistaan tarjolla olevilla lisäkoulutuksilla sekä osallistua vapaan sivistystyön koulutuksiin.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnossa (Nuva) Opistolla on 75 opiskelijapaikkaa. Ammattialan työkenttä on hyvin laaja ja siellä tarvitaan sekä miehiä että naisia. Tällä hetkellä miesopiskelijat ovat vähemmistönä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulutus on hyvin toiminnallista ja siihen liittyy läheisesti työelämän käytännöllisyys. Oppimisympäristöt vaihtelevat viikoittain ja näissä tulee huomioida tasavertaisesti molemmat sukupuolet.

TAVOITE SUKUPUOLTEN TASA-ARVON EDISTÄMISEEN JA VALTAVIRTAISTAMISEEN SEKÄ SEGREGAATION PURKAMISEEN

Hankkeessa Peräpohjolan Opisto on asettanut tavoitteekseen sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja ammattialan kiinnostuksen lisääminen poikien keskuudessa. Jotta pystyisimme palvelemaan työelämää hyvin, meidän täytyy tuottaa sekä mies-, että naispuolisia nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia. Opiston tavoite on, että aloittavien miesopiskelijoiden määrä olisi vuosittain nouseva. Vuoteen 2013 menneessä tavoitteena on 45 %:n miesten osuus aloittavien opiskelijoiden määrästä.

TOIMENPITEET TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI

Peräpohjolan Opistolla on toteutettu erilaisia markkinointikampanjoita, joilla on pyritty tavoittamaan ja innostamaan miehiä alalle. Messuilla on kokeiltu messuseinäkettä, jolla on luotu alasta myös miehille sopivaa kuvaa. Seinäke on kerännyt paljon huomiota ja saanut myös kriittistä palautetta. Se on toiminut kuitenkin hyvin keskustelun avaajana.

Peräpohjolan opiston henkilöstölle on järjestetty koulutusta sukupuolisensitiivisestä ohjauksesta ja opetuksesta. Lisäksi oppilaitos on ollut mukana suunnittelmassa tasa-arvon verkkkokurssia, jota on työstetty yhdessä Lapin Letkan toteuttajien kanssa.

SEURANTA JA ARVIOINTI

Opisto seuraa vuosittain hakijoiden sukupuolijakaumaa, pääsykokeisiin osallistujia ja heidän menestymistään niissä. Koulutuspaikan vastaanottamisen yhteydessä seuraamme, mitkä syyt vaikuttavat siihen, että valittu ei vastaanota koulutuspaikkaa. Tarkastelemme tilannetta myös sukupuolinäkökulman avulla.

Otamme vuosittain palautetta (asiakaskysely) pääsykokeiden tehtävistä ja arvioimme tarvetta mahdolliseen muutostarpeeseen. Selvitämme markkinoinnin osuutta miesopiskelijoiden valintaan hakeutua oppilaitokseemme. Seuraamme yleisesti valtakunnallista tilannetta koulutuksemme osalta ja miesopiskelijoiden tilannetta muissa oppilaitoksissa.

Yhteyshenkilö Maarit Pulkkinen
Puh. 040 703 1067
maarit.pulkkinen@ppopisto.fi